A kis ködmön


http://mocorgohaz.hu/
  • 2023.
    aug
  • 25

Volt a világon, hol nem volt, volt egy  jómódú paraszt ember, annak volt egy felesége meg egy leánya. Egyszer  odament egy szép fiatal legény másodmagával háztűz-nézni. Mindjárt  kínálták őket tyúkkal, kaláccsal. Borért is leküldte az ember a  leányát a...

Volt a világon, hol nem volt, volt egy jómódú paraszt ember, annak volt egy felesége meg egy leánya. Egyszer odament egy szép fiatal legény másodmagával háztűz-nézni. Mindjárt kínálták őket tyúkkal, kaláccsal. Borért is leküldte az ember a leányát a pincébe. Lement a leány, elkezdte vigyázni, hogy melyik a legnagyobb hordó, hogy abból vigyen, mert azt mondta az napja. Amint ott vizsgálódik, szemébe ötlik egy nagy káposztás-kő a pince egyik oldalához támasztva. Elgondolkozott a leány, hogy őérte most itt vannak a háztűz-nézők. Ő most férjhez megy, lesz majd neki egy kis fia. Annak ő vesz egy kis ködmönt a vásárban. A kis fiú egyszer le talál szökni a pincébe. Csak ott ugrál, csak ott ugrál a káposztás-kő körül. A káposztás-kő eldűl, a kis fiút agyonüti. Kire marad akkor a kis ködmön? Ezen annyira elkeseredett, hogy leült az ászokra, ott sírt.

Már odafönt nem győzték várni. Leküldte hát az ember a feleségét is:

- Ugyan, anyjuk, eredj le már, nézd meg, mit csinál az a leány ennyi ideig abban a pincében? Tán a bort folyatta el, azért nem mer följönni.

Lement az asszony, látja, hogy ott sír a leánya az ászokon:

- Hát téged mi lelt, hogy oly keservesen sírdogálsz?

- Hogy ne sírnék, édesanyám, mikor így meg így elgondoltam jövendőbeli állapotomat. - Avval elbeszélte, hogy mit gondolt hát el. Az asszony, amint ezt meghallotta, leült a leánya mellé s ő is rákezdte a sírást.

Nagyon megharagudott már odafent a gazda, nem állhatta meg káromkodás nélkül.

- Ejnye szedte-vette, már bizonyosan a bort folyatták el! Elmegyek, megnézem, hova vesztek?

Lement az ember is. Még akkor is zokogtak azok egymás mellett. Az ember sehogyse tudta elgondolni, hogy mi bajuk akadt?

- Hát ti mit sírtok-rítok? mi bajotok esett oly hirtelen?!

- Jaj, kedves apjukom, hogy ne sírnánk-rínánk - felelt rá az asszony - mikor milyen szomorú dolog jutott az eszünkbe.

Itt elbeszéltek neki mindent s úgyannyira elkeserítették, hogy az is közibük ült, segített nekik a sírásban.

A kérő se győzte várni. Kapta magát, lement utánuk a pincébe. Sohse tudta mire vélni, mikor meglátta őket, hogy mit sírhatnak olyan keservesen. Kérdezi aztán tőlük. Azok elbeszélték neki. A kérő csak kicsibe múlt, hogy hanyatt nem vágta magát, olyan jóízűt nevetett.

- No - azt mondja - még ilyen bolond embereket nem láttam. Hanem most elindulok, addig megyek, míg három ilyen bolondra nem akadok, mint kendtek hárman. Ha aztán akadnék, akkor visszajövök, elveszem a kendtek leányát, ha az Isten is úgy akarja.

Elindult a legény, azokat meg ott hagyta a pincében, hogy sírjanak, amíg nekik tetszik. Ment aztán, mendegélt hetedhét ország ellen, talált egy embert, aki egy nagy rakás diót vasvillával akart a padlásra felhányni. Közelebb megy hozzá, megszólítja:

- Hát kend, atyafi, mit csinál avval a dióval?

- Én bizony nagy munkában vagyok. Már félesztendő óta mindig hányom ezt a diót, de sehogyse tudom fölhányni. Szegény ember vagyok, de adnék annak az embernek száz forintot, aki valami módon fölszállítaná.

- No hát majd fölszállítom én - mondja a kérő. Avval elővett egy vékát, félóra alatt mind felhordta a diót. Mindjárt megkapta a száz forintot. Tovább ment vele.

- No gondolta magában - akadtam már egy bolondra.

Megint ment, mendegélt, talál egy embert. Csak nézte, hogy mit csinál? De sehogyse tudta eltalálni. A keziben volt egy teknő, avval hol kiszaladt, hol be egy olyan házba, amelyiknek nem volt ablaka, csak egy kis lyuk forma ajtója. Odamegy hozzá, megszólítja:

- Jó napot adjon Isten, földi! Hát miben fáradozik kend?

- Fogadj Isten, atyafi. Hát biz én a tavasszal lesz egy esztendeje, hogy ezt a házat csináltattam. Nem tudom, miféle Isten csudája, hogy olyan sötét. Csak elnézem, hogy a másé milyen világos, pedig semmit se csinál neki. Én meg, mióta készen van, mindig azt csinálom, hogy hordom bele a világosságot teknővel. Látja kend, most is abban munkálkodom. De adnék is száz forintot annak az embernek, aki világossá tudná tenni.

- No majd világossá teszem én - mondja rá a legény. Elővett egy fejszét, vágott a házon két ablakot, az ajtót is nagyobbra vette, mindjárt világos lett a ház. A legény megkapta itt is a száz forintot. Avval ezt is ott hagyta.

- No - gondolta magában - akadtam már második bolondra is.

Megint mendegélt, talált egy asszonyt, aki a kis csirkéit erővel dugdosta volna egy kotló alá. Megszólítja a legény:

- Hát kend, néném asszony, mit csinál?

- Biz én, öcsém, ezeket a csirkéket dugdosnám a kotló alá, mert attól félek, hogy ha szerte-széjjel szaladgálnak, elkapja valamelyiket a héja. De sehogyse tudom aládugni, mert ha egyik felől bedugom, a másik felől kibúvik. Adnék is száz forintot annak az embernek, aki jó tanácsot tudna adni, hogy mitévő legyek velük?

- Én megmondom, néném asszony. Sohse dugdossa kend azokat a csirkéket a kotló alá. Majd ha a kotló héját lát, dugdosás nélkül is maga alá veszi őket.

Az asszony nagyon megörült a jó tanácsnak, mindjárt odaadta a legénynek a száz forintot. Az is megörült neki, mindjárt visszaindult.

- No, hála Istennek - gondolta magában - megtaláltam mind a három bolondot.

Mihelyt hazaért, mindjárt elkendőzte a leányt. Két hét múlva a lakodalmat is megtartották. Többet aztán nem is hallottam felőlük, csak annyit, hogy lett nekik egy kis fiuk, vettek is neki ködmönt, hanem azért a káposztás-kő nem ütötte agyon. Még most is élnek, ha meg nem haltak.
A mű forrása: https://mek.oszk.hu/ - MAGYAR GYERMEK- ÉS NÉPMESÉK: 2. gyűjtemény
Válogatta és szerkesztette: Radó Vilmos
Erre a népmesére a Nevezd meg! - Így add tovább! 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0) Creative Commons licenc feltételei érvényesek. További információk: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.hu

MEK, Magyar Elektronikus Könyvtár

Még 1995-ben lett a mek.iif.hu szerver az Elektronikus Könyvtár központi szolgáltatása. 1996 és 2002 között - nagyon sok ember önkéntes munkájának és néhány intézmény támogatásának köszönhetően - több mint 4 ezer darabra nőtt a könyvtár állománya, havi 60-70 ezerre a látogatóinak száma, s kialakult a jelenlegi gyűjtőköre: A MEK-ben csak magyar nyelvű vagy magyar ill. közép-európai vonatkozású, tudományos, oktatási vagy ...


https://smaragdkiado.hu/termek/varazslatos-mesketek-1-meseerdo/

Vélemények a meséről

Ehhez a meséhez még nem érkezett hozzászólás, legyél Te az első aki véleményezi!
A szerző biztosan nagyon hálás lesz érte!